പഴം സ്വാദില് മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യഗുണത്തിനും മികച്ചതാണ്. പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കുമുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നു കൂടിയാണിത്. മറ്റു പല ഫലവര്ഗങ്ങളേയും അപേക്ഷിച്ചു താരതമ്യേന വില കുറവും.
ദിവസം ഒരു പഴം പലരുടേയും ശീലമാണ്. എന്നാല് ദിവസം two പഴമെന്നാണ് കൂടുതല് നല്ലതെന്നു വിദഗ്‌ധര് പറയും. ദിവസം two പഴം അടുപ്പിച്ചൊരു മാസം കഴിച്ചാല് ഗുണങ്ങള് ഏറെയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിയ്‌ക്കണമെന്നു പറയാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ,
ഏറ്റവും പുതിയ healthtipsകൾ നിങ്ങൾകുലബീകുനതിനയി ഈ channel subscribe ചെയുക.ഈ ചെറിയ ഒരു അറിവ് മറ്റുളവരിലേക്കു ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ..
helth and wellness tv set,malayalam health tips,malayalam health films,malayalam health news,malayalam health displays,elegance strategies for deal with in malayalam,normal elegance strategies for deal with in malayalam,elegance strategies for pores and skin whitening malayalam,elegance strategies malayalam,elegance strategies without the need of make-up,elegance strategies for male,hair loss treatment method for adult males at property,hair loss treatment method for ladies at property,hair loss treatment method for adult males at property,hair type at property for adult males in india

resource