പ്രോസ്റ്റേറ്റ് രോഗങ്ങങ്ങളായ മൂത്ര തടസ്സം, രക്തം പോക്ക് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ സർജറി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായി എളുപ്പം സുഖപ്പെടുത്താം. പ്രശസ്ത യൂറോളജിസ്റ് #DrHariGovind ( Chief Urologist – #MIART – Metromed Institute of Advanced Urology and Renal Transplant, Calicut) സംസാരിക്കുന്നു –
മൂത്രതടസ്സം പ്രയാസങ്ങൾ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാം

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക…

source